Poslanstvo kristjana danes

vir: Družina

Ob nedavnem grafitu: “Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013”, se človek vpraša, ali kristjani dejansko predstavljamo takšne “nebodijihtreba”,  ki si, tako kot že velikokrat v zgodovini, zaslužimo smrt?

Ta in še mnogo drugih vprašanj bi si lahko zastavljali v nedogled.

Pa poglejmo, kaj piše o kristjanih v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Preberemo lahko: kristjan – pripadnik krščanske vere.
Kristjan je torej tisti, ki je krščen, ki je prejel zakrament svetega krsta.1 Ali pa je to res vse, kar moramo narediti, da smo kristjani? Ne, kristjani postanemo šele z življenjem po Kristusovem nauku.

IN KAJ JE NALOGA OZ. POSLANSTVO KRISTJANA?
V konstituciji Cerkev današnjem svetu lahko preberemo, sledeče: »Ob vodstvu Duha Tolažnika nadaljevati delo Kristusa samega, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico.«2
Poslanstvo kristjanov je tudi to, da »izrekajo nravno sodbo, in sicer tudi glede zadev s političnega področja, kadar to zahtevajo osnovne osebne pravice ali zveličanje duš, pri čemer seveda uporabljajo vsa tista sredstva, ki so glede na različnost časov in okoliščin v skladu z evangelijem in blagrom vseh« (CS 76,5).3
Poslanstvo kristjanov je tudi v tem, da se borijo proti vsakemu, bodisi socialnemu, bodisi kulturnemu zapostavljanju v osnovnih pravicah osebe, naj bo to zaradi spola, rodu, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, ker to nasprotuje božjemu načrtu.4
Če povzamemo na kratko bistvo poslanstva kristjanov v današnjem svetu lahko rečemo, da je njegovo poslanstvo biti sol zemlje in luč sveta (prim. Mt 5,13-16Mt 5,13-16
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Prispodoba o soli in lu?i 13 »Vi ste sol zemlje. ?e pa se sol pokvari, s ?im naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže pro? in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste lu? sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temve? na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša lu? sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega O?eta, ki je v nebesih.«

WP-Bible plugin
).5

Kristjani pa nismo ljudje samotarji ampak smo bitja skupnosti, saj je Bog ustvaril ljudi, da bi se združevali v družbeno enoto, ker je hotel narediti ljudstvo, ki ga bo v resnici priznavalo in mu sveto služilo.6
Tako je Jezus, edinorojeni Božji Sin, ustanovil Cerkev, ki je skupnost (občestvo) verujočih. Cerkev smo JAZ in MI.
Cerkev je ena, sveta, katoliška in apostolska, tako je tudi poslanstvo kristjanov, da so enotni, da stremijo k svetosti, skrbijo za vesoljnost (katoliškost) in da apostolsko delujejo.7
Naloga Cerkve je gojiti in pospeševati vse, kar je v človeški skupnosti resničnega, dobrega in lepega.8

IN KAJ O RAZLIČNIH SLUŽBAH V CERKVI PRAVI SVETO PISMO?
»Bog pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje; potem čudodelstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih.
So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi učitelji? Ali vsi delajo čudeže, ali imajo vsi milostne darove ozdravljanja? Ali vsi govorijo jezike? Jih vsi razlagajo? A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih. Naj vam pokažem še odličnejšo pot« (1 Kor 12,28-311 Kor 12,28-31
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

28 Bog pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugi? preroke, tretji? u?itelje; potem ?udodelstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomo?i, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih. 29 So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi u?itelji? Ali vsi delajo ?udeže, 30 ali imajo vsi milostne darove ozdravljanja? Ali vsi govorijo jezike? Jih vsi razlagajo? 31 A vendar morate hrepeneti po ve?jih milostnih darovih. Naj vam pokažem še odli?nejšo pot.

WP-Bible plugin
).
Kakšna je ta odličnejša pot? To je pot ljubezni.
»Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih« (Lk 6,35Lk 6,35
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

35 Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pri?akovali. In vaše pla?ilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih.

WP-Bible plugin
).

Jezus pravi, oz. zapove svojim učencem tudi:
»Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34Jn 13,34
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

34 Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!

WP-Bible plugin
).9
Krščanski človek prejme prvine Duha, ki ga usposabljajo za spolnjevanje nove postave ljubezni (prim. Rim 8,1-11Rim 8,1-11
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

Življenje po Duhu 8 1 Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. 2 Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. 3 Kar je bilo namre? nemogo?e postavi, ker je bila zaradi mesa brez mo?i, je uresni?il Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega mesa; da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu. 4 Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po Duhu. 5 Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar je meseno; tisti pa, ki so po Duhu, mislijo na to, kar je duhovno. 6 Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in mir. 7 Kajti meseno mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božji postavi in se podrejati tudi ne more. 8 Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti vše? Bogu. 9 Vi pa niste v mesu, ampak v Duhu, ?e le prebiva v vas Božji Duh. In ?e kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov. 10 ?e pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravi?nosti. 11 In ?e prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.

WP-Bible plugin
). Gotovo kristjana bremeni nujnost in dolžnost, da se za ceno mnogih bridkosti bojuje zoper zlo in da pretrpi tudi smrt; toda pridružen velikonočni skrivnosti bo šel, potem ko je bil upodobljen po Kristusu v njegovi smrti, okrepljen z upanjem, vstajenju naproti.10
Ljudje so poklicani, da svet bolje prilagodijo visokemu človekovemu dostojanstvu, da zahrepenijo po vesoljnem in globlje utemeljenem bratstvu in da se podžgani od ljubezni, z velikodušnim in združenim naporom odzovejo perečim zahtevam naše dobe.11

ŽIVETI LJUBEZEN?
Kako pa konkretno živeti to ljubezen, če pa ljudje niso ozaveščeni, pripravljeni na tako življenje? Treba jih je torej pripraviti na to. In za to je treba uporabiti vsa sredstva, ki so na voljo, saj Cerkev spodbuja krščanske laike, naj bodo navzoči v spodbujanju poguma in intelektualne ustvarjalnosti na privilegiranih mestih kulture, kot je svet šolstva in univerze, na krajih znanstvenega in tehničnega raziskovanja, na krajih umetniške ustvarjalnosti in humanističnega razmišljanja. Ta navzočnost je namenjena ne samo spoznavanju in morda še kritičnemu presojanju in očiščevanju elementov obstoječe kulture, ampak tudi kulturnemu dvigu s pomočjo izvirnih bogastev evangelija in krščanske vere.
Uporaba in sprejemanje sredstev družbenega obveščanja zahtevata bodisi vzgojo h kritičnemu čutu, ki ga navdihuje trpljenje za resnico, bodisi dejavno obrambo svobode, spoštovanje osebnega dostojanstva, pristnega kulturnega dviga ljudstev s trdnim in pogumnim odstranjevanjem vseh oblik monopolizacije in manipulacije.
Pastoralna odgovornost krščanskih laikov pa se ne zapira samo v to obrambno delo. Po vseh poteh sveta, tudi prek tiska, kina, radia, televizije, gledališča in interneta je potrebno oznanjati evangelij, ki odrešuje.12

Internet je še posebej aktualen v zadnjem času, saj je prek njega mogoče dobiti raznorazne informacije. Zakaj ne bi ponudili naših, ki gojijo dobro, lepo in resnično.
Pravilo vse človeške dejavnosti je to, da v skladu z božjim načrtom in božjo voljo ustreza resničnemu blagru človeškega rodu in da omogoča človeku kot posamezniku ali kot članu družbe neokrnjeno gojitev in spolnitev njegove poklicanosti.13

RAZLIČNOST
V Cerkvi ne potujejo vsi po isti poti, vsi pa smo poklicani k svetosti. Različnost darov, služb in del zbira božje otroke v enoto, ker vse to dela isti Duh.14
»Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti« (Ef 4,7.11-13Ef 4,7.11-13
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

7 Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. 11 In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi pastirji in u?itelji, 12 da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, 13 dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega ?loveka, do mere doraslosti Kristusove polnosti.

WP-Bible plugin
).
Laikom pripada posebna, njim lastna svetnost. Po posebni poklicanosti imajo nalogo iskati božje kraljestvo s tem, da se ukvarjajo s časnimi rečmi in jih urejajo v skladu z božjo voljo. Živijo v svetu, t.j. v vseh posameznih svetnih dolžnostih in poslih, v rednih družinskih in družbenih razmerah. Tam jih Bog kliče, da bi z izvrševanjem svoje lastne naloge in ob vodstvu evangeljskega duha kakor kvas od znotraj prispevali k posvečenju sveta in da bi razodevali Kristusa drugim.15
Vsi ljudje so poklicani, da pripadajo novemu božjemu ljudstvu, saj je Bog v začetku ustvaril eno človeško naravo in je sklenil svoje otroke, ki so se razkropili, naposled zbrati v enoto.16
Vsi kristjani torej, naj bodo katerega koli stanu ali položaja, so poklicani k polnosti krščanskega življenja in k popolni ljubezni. S to svetostjo tudi v zemeljski družbi prispevamo k temu, da življenje postaja bolj človeško. V različnih načinih življenja in ob različnih nalogah uresničujejo eno samo svetost vsi, ki se dajo voditi božjemu Duhu in kateri v poslušnosti nebeškemu Očetu v duhu in resnici molijo Boga Očeta, hodijo za Kristusom, ubogim, ponižnim in obloženim s križem, da bi si zaslužili deležnost pri njegovem poveličanju. Vsakdo pa mora v skladu s svojimi lastnimi darovi in nalogami brez obotavljanja hoditi naprej po poti žive vere, ki prebuja upanje in deluje po ljubezni.17
Pismo Diognetu goji občutek odgovornosti kristjana do sveta. »Kakor duša biva v telesu, pa ni od telesa, tako kristjani bivajo v svetu, pa niso od sveta. Duša je zaprta v telo, a ga drži pokonci, tako so kristjani v svetu kakor v ječi, pa držijo pokonci ta svet«.18
Z razumom in svobodno voljo obdarjeni človek je postavljen v družbo; kot sin je poklican k samemu notranjemu občestvu z Bogom in k deležnosti pri njegovi lastni sreči.19

Bog je ljubezen, zato je prvi in najpotrebnejši dar LJUBEZEN, s katero Boga ljubimo nad vse in bližnjega zaradi njega. Ljubezen namreč kot vez popolnosti in polnost postave usmerja in oživlja vsa sredstva posvečenja ter jih vodi do končnega cilja. Znamenje resničnega Kristusovega učenca je ljubezen do Boga in do bližnjega.20
Drug z drugim moramo ravnati kakor bratje, delati da bi bili eno.21
Če je nas je namreč Bog tako povzdignil, da smo ustvarjeni le malo nižje od angelov, s slavo in častjo ovenčani, in imamo oblast nad deli svojih rok in vse je podvrženo našim nogam (prim. Ps 8,5-7Ps 8,5-7
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

5 Kaj je ?lovek, da se ga spominjaš, sin ?lovekov, da ga obiskuješ? 6 Naredil si ga malo nižjega od Boga, s slavo in ?astjo si ga oven?al. 7 Dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge:

WP-Bible plugin
),22 koliko bolj moramo mi spoštovati drug drugega in se resnično sprejemati in ljubiti med seboj.

KAJ JE TOREJ POSLANSTVO KRISTJANA DANES?
Predvsem zavest življenja v Cerkvi, ki je skrivnostno Kristusovo telo. V moči te zavesti bomo sposobni opravljati tudi pomembno poslanstvo na areopagu sveta, v dialogu z ljudmi, ki nimajo istih vrednot, oz. jih sploh nimajo. Le skupaj, z roko v roki, lahko prekvasimo in obnovimo ta svet, ki je prepojen s kulturo smrti in vanj spet vrnemo svežino resnične ljubezni, veselja in miru.

In zaradi tega bi morali biti poklani?
LITERATURA:
• Slovar slovenskega knjižnega jezika, elektronska verzija, Amebis 1998.
• Slovenska škofovska konferenca, Katekizem katoliške Cerkve, Družina, Ljubljana 1993.
• Koncilski odloki, Ljubljana 1995.
• Posinodalna apostolska spodbuda o krščanskih laikih, CD 41, Družina, Ljubljana 1989.

__________________________
 1. Prim. KKC 804. []
 2. Prim. CS 3,2. []
 3. Prim. KKC 2246. []
 4. Prim. CS 29,2. []
 5. Prim. KKC 782. []
 6. Prim. CS 32,1. []
 7. Prim. KKC 811. []
 8. Prim. CS 76,6. []
 9. Prim. Jn 15,12.17Jn 15,12.17
  Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

  12 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 17 To vam naro?am, da se ljubite med seboj!«

  WP-Bible plugin
  . []
 10. Prim. CS 22,4. []
 11. Prim. CS 91,1. []
 12. CD 41,44. []
 13. CS 35,2. []
 14. C 32. []
 15. Prim. C 31. []
 16. C 13. []
 17. C 40. []
 18. Diognetu, 6. []
 19. Prim. CS 21,3. []
 20. C 42. []
 21. CS 32,3. []
 22. Prim. CS 12,3. []
Share

11 thoughts on “Poslanstvo kristjana danes

 1. Simona

  Zgodovina je že mnogokrat pogoltnila cela ljudstva. Ne verjamem, da je poslanstvo kristjana vključevanje v politiko. Državljana ja, religija je pa religija, katerakoli že.
  Sveti Frančišek se ob mnogih svojih naslednikih obrača pri mrtvem telesu.
  Navsezadnje politiki ne hodijo brat maše v cerkve, ne?
  Če človek trmari na dveh stolih, se bo vmes pogreznil, vase.
  Ampak tole je le komentar, ni ideologija in ni religija, zato sploh ni pomembno moje razmišljanje, vi kar po svoje dajte.
  Ljubezni ni moč zakupiti za svojo, živeti jo je treba, v sebi in do drugih.

 2. br. Janez Avtor prispevka

  @Simona: Kristjani nismo samo duhovniki! Duhovniki po cerkvenem pravu itak ne moremo opravljati političnih funkcij. Kristjani pa smo del družbe, državljani Slovenije in kot taki imamo svoje mesto tudi v politiki.

 3. Simona

  Brat Janez, hvala za odgovor.
  Kristjanu kot delu družbe nihče ne zanika vključevanja v državo ali politiko. (gl. pr. kom.: Ne verjamem, da je poslanstvo kristjana vključevanje v politiko. Državljana ja, religija je pa religija, katerakoli že.)
  Religija pa je prav, da je ločena od države. Naj bo to oblika Cerkve RKC ali druga institucionalna oblika drugih veroizpovedi v Sloveniji.
  Evangeliziranje je problem, ko rine v vse pore države, saj gre pri politiki logično za težnjo po moči in oblasti, torej za politiko. Logično sledim sklepu, da hoče RKC oblast v državi Sloveniji.
  Midva lahko postaneva res dobra prijatelja, vendar le v primeru, ko bova oba lahko ostala to, kar sva.
  Zato in še zaradi mnogih reči, ni prav, da duhovniki pošiljate vernike kot kanon-futer v vojno. Temu je mogoče reči preprosto zloraba.
  Religija je v osnovi duhovna hrana, ni vrsta oblasti.

 4. br. Janez Avtor prispevka

  Saj religija je ločena od države. Je pa “način življenja” tisti, ki pripadnike religij tako ali drugače vključuje v družbo. Nekatere bolj, druge pa manj. Jaz kot državljan pač zagovarjam stvari, ki so “kompatibilne” z mojim prepričanjem – t.j. s krščanskim naukom. In pričakujem, da mi bo “oblast” (katerakoli), omogočila živeti v skladu z mojim prepričanjem – t.j. v urejeni družbi. Ne vem sicer, od kod logični sklep o želji RKC po oblasti?

 5. Rado

  Janez,
  diskurz o napadanju kristjanov (kdor ima čas) so vpeljali slovenski škofje. In ni niti približno točen. Splošno družbeno nezadovoljstvo je namenjeno zgolj kleru in instituciji RKC. Ne pa tudi kristjanom, saj kristjani smo mi vsi, vsaj v smislu upoštevanja kulturnih vrednost krščanstva.

  Tudi sprevržen grafit je napisan v tem duhu. V duhu posploševanja, ki si ga gredo škofje. In ki ga povzemaš tudi ti brat Janez.

  Bi pa polemiziral še s stališčem, češ da imajo tudi kleriki (kristjani) pravico se mešati v državno politiko.
  Kleriki so /ste/ pokorni pravnemu redu tuje države Vatikanu (intituciji RKC) in kot takšni ne morete biti enakopraven sogovornik z vplivom na družbeno dogajanje (ali vsaj ne bi smeli biti).
  Seveda pa ste enakopravni sogovorniki, kot posamezniki, tudi kot posamezniki kristjani. In lahko uveljavljate svojo, krščansko, katoliško prepričanje ter izbirate svoje zastopnike na volitvah v parlament in drugje.

 6. Sonja

  Zelo se strinjam. Komentar je res odličen! Tako bi morali čutiti in razmišljati vsi kristjani. Br.Janez bravo!

 7. Sonja

  Pohvaliti sem želela predvsem razmišljanje z naslovom “Poslanstvo kristjana danes”, vredno je večkrat prečitati in ob tem razmišljati ! Vse dobro.

 8. Rado

  “Rado 3 days ago
  Your comment is awaiting moderation.”

  Moja replika še kar na moderaciji??? Saj razumem. Neprijetnim vprašanjem se je bolje izogniti.

 9. br. Janez Avtor prispevka

  @Rado: Oprostite g. Rado, vendar sem bil zadnje dni odsoten in nisem mogel videti in odobriti vašega komentarja.

 10. Janez

  Brat Janez Papa spomnil bi vas:
  Mr7, 1-13
  S svojim izročilom, ki ga izročate,
  razveljavljate Božjo besedo.
  In še veliko podobnega delate.

  Ta opomin ne velja nič manj za vse nas, v našem “modernem” svetu. Velja za duhovnike, velja za škofe, velja za laike. In to besedo je treba vzeti zelo zares. Vse nas zavezuje, da se vedno znova odpiramo Svetemu Duhu, da ne zadušimo Božje besede s svojo.
  Ali puščamo Bogu njegovo besedo, ali pa mogoče svojo besedo označimo za Božjo?
  …in še
  Mt 15,1–20
  #71 In zbrali so se pri njem farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema. 2 Videli so, da nekateri izmed njegovih učencev jedó kar z nečistimi, se pravi neumitimi rokami. 3 Farizeji namreč in sploh Judje ne jedó, če si prej s prgiščem vode ne umijejo rok, ker se držé izročila starih; 4 tudi ko pridejo s trga, ne jedó, ako se ne umijejo. In še mnogo drugih stvari je, ki jih spolnjujejo po izročilu: umivanje čaš in vrčev in bakrenih kotlov. 5 Farizeji in pismouki so ga torej vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedó kar z nečistimi rokami?« 6 In rekel jim je: »Prav je prerokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano:
  ‚To ljudstvo me časti z ustnicami,
  a njih srce je daleč od mene:
  7 toda njih čaščenje je prazno,
  ker učijo človeške nauke in zapovedi.‘ 8 Božjo zapoved zametujete in se držite človeškega izročila: (umivanje vrčev in čaš; in še mnogo drugega temu podobnega delate).« 9 In govoril jim je: »Lepo zametate božjo zapoved, da se držite svojega izročila! 10 Mojzes je namreč rekel: ‚Spoštuj očeta in mater‘ in ‚Kdor kolne očeta in mater, naj umrje.‘ 11 Vi pa pravite: ‚Če kdo očetu ali materi reče: Vse, kar bi ti od mojega bilo v prid, razglašam za korban‘, 12 to je dar – mu poslej več ne pustite, da bi za očeta ali mater kaj storil; 13 in tako s svojim izročilom, ki ste ga uvedli, razveljavljate božjo besedo. In še mnogo temu podobnega delate.«
  Mislim, da to kar počne nekateri v RKC, cerkveni mediji predvsem oddaja Spoznanje več predsodek manj (radio Ognjišče), izjave Ivana Štuheca in podobni komentarji, ob njih se sprašujem če razumem Božjo besedo in kot sem nekje prebral »kako bi se Jezus počutil med nami«. Mnogokrat tukaj začutim nek pridih sovraštva, oziroma »kdor ni z nami, je pa proti nam«, kaj pa iskanje izgubljenih ovc. Zakaj so lahko samo določeni »spreobrnjeni sinovi«, drugi pa ne. Ali je to poslanstvo Kristjanov? To favoriziranje ene stranke kot je SDS, pribijanje na »na križ« poslanca Tonina, ker misli s svojo mlado glavo, glavo nekega mladega očeta, ter mnogo drugih primerov diskriditiranja, ki se ne strinjajo z SDS. Večkrat se spomnim tistega »Ne sodi, da ne boš sojen«. Navdihuje me pa oziroma, mi pa daje upanje razgovor z patrom Pavlom Jakopom na radijskem Misijonu leta 2012 v torek in četrtek (radio Ognjišče-arhiv).
  Spoštovani brat Janez Papa, to je moje mnenje in naj vam povem, da zelo z veseljem prebiram vašo Duhovno oazo. Sam sem Kristjan, no trudim se in mi večkrat ne uspe. Žal tudi sam častim mnogokrat samo z ustnicami, trudim se tudi, da bi bilo srce večkrat bližje njemu.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.