Emanuel, Emanuel

Gospod na ti podari mir!

»Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel,« … kolikokrat sem si mrmral verze himne svetovnega dne mladih iz leta 2000. Velikokrat tudi nezavedno, preprosto ponavljajoč: »Emanuel, Emanuel!«
Ja in je res! Res je Bog z nami, kar pomeni Emanuel. Tako je namreč napovedal že prerok Izaija (prim. Iz 7,14Iz 7,14
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

14 Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spo?ela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.

WP-Bible plugin
) in ponovil evangelist Matej (prim. Mt 1,23Mt 1,23
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

23 Glej, devica bo spo?ela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.

WP-Bible plugin
).
Božični prazniki so nam znova ozavestili veliko skrivnost Boga, ki je za nas postal človek, ki je prišel med nas in med nami prebival (prim Jn 1,1-18Jn 1,1-18
Slovenian: Slovenski standardni prevod (1997) - SSP

EVANGELIJ PO JANEZU UVOD Beseda se je u?love?ila 1 1 V za?etku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2 Ta je bila v za?etku pri Bogu. 3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo ni?, kar je nastalo. 4 V njej je bilo življenje in življenje je bilo lu? ljudi. 5 In lu? sveti v temi, a tema je ni sprejela. 6 Bil je ?lovek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7 Prišel je zavoljo pri?evanja, da bi pri?eval o lu?i, da bi po njem vsi sprejeli vero. 8 Ni bil on lu?, ampak pri?eval naj bi o lu?i. 9 Resni?na lu?, ki razsvetljuje vsakega ?loveka, je prihajala na svet. 10 Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala mo?, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. 14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veli?astvo, veli?astvo, ki ga ima od O?eta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 15 Janez je pri?eval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 16 Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 17 Postava je bila namre? dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nih?e videl; edinorojeni Bog, ki biva v O?etovem naro?ju, on je razložil.

WP-Bible plugin
).

[singlepic id=1 w=320 h=240 float=right]Drage bralke in bralci, med Vas je prišla tudi prva številka prenovljene revije Brat Frančišek.1 V letu 2009 bo zaznamovana z 800-letnico začetka Frančiškovega načina življenja.
Frančiškov zgled, njegov pristni evangeljski duh in njegove prepričevalne besede, so nekatere tako prevzele, da so se že po nekaj dneh odločili, da se mu pridružijo in sprejmejo njegov način življenja. Prvi, ki se mu je pridružil, je bil bogat in ugleden trgovec iz Assisija, Bernard da Quintavalle. Kmalu se jima je pridružil tudi pravnik Peter Cattani.
S tema dvema bratoma je šel Frančišek 16. aprila 1209 v asiško cerkev sv. Nikolaja, kjer so prosili duhovnika, naj jim trikrat odpre evangeljsko knjigo. Vsakokrat se jim je odprla na mestu, kjer govori o poslanstvu apostolov in njihovem uboštvu. Frančišek se je ves vesel zahvalil Bogu, ki je v njemu in njegovima bratoma začrtal pot evangeljskega uboštva. Obrnil se je k bratoma in jima rekel: »Brata, to je naše življenje in naše vodilo, kakor tudi vseh tistih, ki hočejo stopiti v našo družbo. Pojdita torej in spolnita, kar sta slišala.« To je bil dan ustanovitve reda manjših bratov.

V letošnjih številkah vam bomo skušali približati posamezne elemente iz Frančiškovega življenja. Začeli bomo s Frančiškovim srečanjem s Križanim pri sv. Damijanu. Razmišljanje o tem je zapisal frančiškan p. Robert Bahčič.
V vsaki številki vam bomo predstavili enega duhovnega asistenta pri FSR. Eno temeljnih poslanstev Frančiškovega prvega reda je tudi duhovna oskrba bratov in sester FSR. Tokrat bo pred vami minorit p. Martin Gašparič.
Ne bomo šli niti mimo generalnega kapitlja FSR in pokrajinskih kapitljev, ki so prinesli novega vetra v pokrajinske svete. Več o tem si preberite v nadaljevanju.

Ob koncu želim vsem veliko blagoslova v novem letu in naj skrivnost božičnih praznikov še dolgo odmeva v naših življenjih, predvsem pa se zavedajmo, da je Bog vedno z nami!

Vse dobro!

__________________________
 1. Preberete jo lahko tudi v spletni obliki. []
Share

11 thoughts on “Emanuel, Emanuel

 1. br. Janez Avtor prispevka

  @1tastar:
  Glede na to, da je navedek iz Izaija, gre torej za hebrejsko besedo (čeprav je celotni Matejev navedek združitev grškega besedila Iz 7,14 in hebr. besedilnega izročila Iz 7,14, izpričanega v Kumranu). Koren -el označuje besedo bog. Nisem strokovnjak za hebrejščino, obširneje pa je razložena ta vrstica Iz 7,14 v opombah:

  14
  Glej, mladenka bo spočela in rodila sina: gr. in lat. prevajata mladenka z devica in konico te prerokbe predstavlja vsekakor Devica Marija, ki je bila zaročenka moža iz Davidove hiše in je rodila »znamenje, kateremu bodo nasprotovali«; prim. Mt 1,18–23; Lk 2,34. Kralj Aház je v mladenki-Devici Mariji seveda mogel videti le novo prerokbo, ne pa tudi znamenja, da se bo uresničila predhodna prerokba, izražena v v. 4–9. Zato se razlagalci sprašujejo, kdo sta skrivnostna mladenka in njen sin, ki sta bila znamenje za Aháza. Zelo oprijemljiva je domneva, ki jo podpirajo zlasti judovski razlagalci, da gre za Aházovo zaročenko in njunega sina Ezekíja (Ezekíjevi materi je bilo ime Abí; prim. 2 Krn 29,1), ki je znan kot velik verski prenovitelj; prim. 2 Krn 29–32. Prva šibka točka te domneve je, da prerok očitno noče biti oprijemljiv v tej smeri, sicer bi rekel »tvoja mladenka«; druga, da Aházov sin dejansko ne nosi imena Emanuel, temveč Ezekíja; tretja pa, da je imel Ezekíja l. 716 pr. Kr., ko je zavladal, že petindvajset let (prim. 2 Kr 18,2), kar pomeni, da je bil rojen že ok. l. 740 pr. Kr. Naštetim težavam se izogiba razlaga, da je mladenka domnevno ogroženi Judov rod (prim. v. 6; 8,8), nad katerim zdaj Aház obupuje, ki pa ga je Bog po preroku Ahíju ob razdelitvi kraljestva po Salomonovi smrti obljubil Davidovi hiši, da bo moj služabnik David ves čas imel svetilko pred menoj v Jeruzalemu, v mestu, ki sem si ga izvolil, da v njem postavim svoje ime (1 Kr 11,29–36), njen sin pa je obvarovani ostanek Izraelov (prim. v. 22; 1,9; 4,3) in sveto seme (prim. 6,13), ki bo zaupal Bogu (prim. v. 9) in zato dobi ime Emanuel, kar pomeni ›z nami je Bog‹ (prim. 8,8.10). Da se ime Emanuel, kolikor gre za znamenje kralju Aházu, nanaša na ostanek Izraelov, nakazujeta tudi odlomka 7,16–25 in 8,5–10, ki opisujeta prav življenje omenjenega ostanka in razmere v opustošeni deželi. Skuto in med je jedel (prim. v. 22), da je znal zavračati húdo in izbirati dobro: asirski kralj je namreč opustošil deželo, še preden je deček znal zavračati húdo in izbirati dobro (prim. v. 16–17). Vsaka prerokba pa se izkaže pristna, ko se uresniči (prim. 5 Mz 18,21–22): mladenka in njen sin, ki ju je Bog obvaroval pred Asirci, sta bila kralju Aházu oprijemljiv dokaz, da se uresničuje predhodna Izaijeva prerokba (prim. v. 4–9), Bog pa je, skupaj z obljubami, ki jih je dal kralju Davidu (prim. 2 Sam 7), Davidovi hiši res ohranjal Judov rod (mladenko) ter ostanek Izraelov in sveto seme (njenega sina), dokler ni nastopila mladenka-Devica Marija, zaročenka moža iz Davidove hiše, ki je rodila sina-Mesija (ostanek Izraelov in sveto seme) in so ga imenovali Emanuel; prim. Mt 1,18–23. Podoben način izražanja, da žena-mati predstavlja ljudstvo, njeni otroci pa ostanek, ima Izaija še drugje, npr.: izvoljeno ljudstvo govori kot GOSPODOVA žena o svojem ostanku kot o svojih otrocih v 49,21.24 (prim. tudi Bar 4); Bog govori o ostanku izvoljenega ljudstva kot o otrocih svoje žene v 50,1–2; 51,18–20; 54,13; 60,4.9. Tudi sámo ime Emanuel, z zaimkom z nami v množini, narekuje, da je njegov nosilec skupina ljudi. – bo spočela: izvirno besedilo je mogoče razumeti tudi je spočela, kar bi pomenilo, da je znamenje že v zametku. – mu dala ime ali dal mu boš ime; lat. dali mu boste ime. – Emanuel: ime pomeni ›z nami je Bog‹ (prim. 8,8.10); prerokba se je dokončno uresničila z učlovečenjem Jezusa Kristusa (prim. Mt 1,23).

 2. 1tastar

  Hvala za izčrpno razlago. Samo to mi ne gre skupaj: JUDOV ROD in OSTANEK IZRAELOV. Nisem še slišal za to, da bi Judje, ki so živeli na jugu Palestine, okupirali in asimilirali veliko večji Izrael (z Jeruzalemom vred). Pa tudi Betlehem in Genezareško jezero mi zemljepisno ne gresta skupaj s tvojo razlago.

 3. br. Janez Avtor prispevka

  @1tastar:
  V času kraljev Savla, Davida in Salomona je bilo kraljestvo enotno, potem pa se je začel razpad in sta nastali kraljestvi Izrael in Juda – severno in južno kraljestvo. Obe sta poznali svoje vzpone in padce. Judov rod je pojmovan kot tisti, ki je najbolj sledil postavi … zato se tudi danes imenujejo Judje in npr.: Rubenovci po najstarejšem Jakobovem sinu.
  Betlehem je rojstni kraj kralja Davida – tudi novorojenega kralja Jezusa.
  Genezareško jezero pa ima v novi zavezi kar tri imena: Galilejsko jezero, Tiberijsko morje in Genezareško jezero. Leži pa v Galileji, torej severno od Jeruzalema in Betlehema.
  Še en zemljevid.

 4. 1tastar

  Hvala!

  Ampak, zakaj pa se današnja judovska država imenuje Izrael, torej po heretikih? :hmm

 5. br. Janez Avtor prispevka

  @1tastar:
  Dobro vprašanje. :yeah Zato ker Izrael vseeno označuje vse dvanajstere rodove.
  Glede vernosti današnjih Judov, bi se pa dalo močno razpravljati. Peščica je namreč pravovernih, večina pa …

 6. 1tastar

  Osebno sem vedno proti pravovernosti. Hitler je bil pravoverni anticionist. Rezultat? Stalin je bil pravoverni komunist. Rezultat. Izabela je bila pravoverna katoličanka. Rezultat? Milošević je bil pravoverni pravoslavec. Rezultat? Izraelci so pravoverni sionisti. Rezultat? Osama Bin Laden je pravoverni mohamedanec. Rezultat. ……. :wc

 7. br. Janez Avtor prispevka

  @1tastar:
  No, eno je če trdiš, da si pravoveren, drugo pa, če živiš pravoverno. V tem je velika razlika. :saint

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.